Article


Article Code : 139409071040355000109

Article Title : ایران و ژئوپلیتیک نوین آلمان

Journal Number : 11 Autumn 2012

Visited : 398

Files : 279 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Davood Kiani kiany74@yahoo.com Associate Professor PhD

Abstract

پایان جنگ سرد موجب تحول جغرافیای سیاسی آلمان و افزایش قدرت بین‌المللی این کشور گردید. وحدت دوباره و دسترسی آسان‌تر به فضای سیاسی و اقتصادی مرکز و شرق اروپا موقعیت آلمان را در اتحادیه اروپا به سطح یک قدرت برتر ارتقاء بخشید. این کشور با رشد روزافزون اقتصادی و افزایش خیره کننده توان صادراتی خود توانست به یک بازیگر بین‌المللی فعال ولی با مختصاتی متفاوت از قدرت‌های بزرگ سنتی همچون روسیه و آمریکا در عرصه جهانی ظاهر گردد. ظرفیت جدید بین‌المللی آلمان موجب بازسازی روابط خارجی این کشور با بسیاری از کشورها از جمله ایران گردید. مقاله حاضر در پی بررسی و تحلیل تحول قدرت ژئوپولیتیکی آلمان و تبعات آن بر روابط اتحادیه اروپا با ایران که خود نیز چنین تحولی را با فروپاشی شوروی و دسترسی مجدد ژئوپولیتیکی به منطقة آسیای مرکزی و قفقاز تجربه نموده است، می‌باشد.