Article


Article Code : 1394090494645000091

Article Title : ایران و عضویت در سازمان همکاری شانگهای

Journal Number : 13 Spring 2013

Visited : 353

Files : 398 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Mohammad A. Mousavi mamousavi@ut.ac.ir Assistant Professor PhD

Abstract

ایران در سال ٢٠٠٥ به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاری شانگهای پیوست و یک سال بعد برای عضویت کامل در این سازمان درخواست داد. این درخواست بحث‌های زیادی را در بین اعضای سازمان مذکور، در داخل ایران و خارج از این سازمان و در عرصه سیاست بین‌الملل به همراه داشت. بخش مثبت این درخواست این است که اهمیت استراتژیک و منابع عظیم انرژی ایران انگیزه زیادی به اعضای سازمان همکاری شانگهای می‌دهد. بعد منفی نیز این است که چالش ایران با غرب، به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای، مانع پذیرش ایران توسط اعضای این سازمان می‌شود، از آنجا که آن‌ها نگران شرایطی هستند که در برابر آمریکا و غرب قرار بگیرند. این مقاله در تلاش است تا این مباحث را در چارچوبی نظریه نئورئالیسم دنبال کند و این رویدادها را به کمک تحلیل‌های تاریخی و بر اساس چارچوب تاریخی آن‌ها بررسی نماید. با در نظر گرفتن فضای بین‌المللی کنونی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای دور از دسترس است و تا حد زیادی به پیشرفت مذاکرات آینده در پرونده هسته‌ای ایران و روابط بین این سازمان و غرب بستگی دارد.