Article


Article Code : 13940904931215000088

Article Title : دیپلماسی عمومی در منطقه خاورمیانه: تحلیل مقایسه‌ای آمریکا و ایران

Journal Number : 13 Spring 2013

Visited : 424

Files : 395 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Afsaneh Ahadi Ahadi ahadi@csr.ir Post Graduate Student M.A

Abstract

در دنیای کنونی بازتاب و وجهه یک کشور در بین افکار عمومی بیش از گذشته اهمیت دارد و تا حد زیادی می‌تواند به موفقیت یا شکست سیاست‌های آن منجر شود. از این نظر تلاش برای تأثیرگذاری و شکل دهی به افکار عمومی در سال‌های اخیر مورد توجه دولت‌های مختلف قرار گرفته است. آمریکا یکی از کشورهایی است که بیش از سایرین به این مسئله توجه دارد و فعالیت‌های خود را در قالب دیپلماسی عمومی پیگیری می‌کند. در سال‌های اخیر تغییر اذهان عمومی در منطقه خاورمیانه یکی از اهداف دیپلماسی عمومی این کشور محسوب می‌شود. ایران نیز دارای برنامه‌هایی برای معرفی الگوی انقلاب اسلامی به جهان و تأثیرگذاری بر اذهان عمومی جهانی است و با توجه به قرابت‌های مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی به ویژه به مردم منطقه خاورمیانه توجه دارد. این مقاله درصدد است تا دیپلماسی عمومی دو کشور ایران و آمریکا را در خاورمیانه مورد مقایسه قرار دهد. و این پرسش را دنبال می‌کند که فعالیت‌های دیپلماسی عمومی آمریکا و ایران در منطقه در مقایسه با یکدیگر را تا چه حد می‌توان موفق دانست؟ این مقایسه به ویژه معطوف به برخی جنبه‌های کلیدی دیپلماسی عمومی دو کشور می‌شود که از جمله اهداف، مخاطبان، منابع قدرت نرم، ابزارها و میزان موفقیت آن‌ها را در این زمینه در بر می‌گیرد.