Article


Article Code : 13940904102525000095

Article Title : جزایر مصنوعی در خلیج فارس: تحلیل حقوقی و سیاسی

Journal Number : 12 Winter 2012

Visited : 360

Files : 324 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Parvin Dadandish dadandish@gmail.com Faculty Member PhD
2 Hamid Rahnavard hrahnavard@yahoo.com Graduate M.Sc

Abstract

جزایر مصنوعی به سازه‌هایی اطلاق می‌گردد که در کنار سواحل کشورها در منطقه دریای سرزمینی، منطقه ویژه اقتصادی و یا حتی دریای آزاد توسط نوع بشر ساخته می‌شود و حق ساخت و ساز آن از منظر کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل اقدامی قانونی می‌باشد. در این راستا قواعد حقوقی متعددی همچون ماده 11، 58، 60 و 82 کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 به صراحت در این خصوص دستورات لازم‌الاجرایی را برای کشورهای علاقمند به ساخت این جزایر تصویب نموده است. در طی چند دهه گذشته کشورهای متعددی علاقمندی خود را مبنی بر ساخت این نوع از جزایر ابراز نموده و حتی اقدام به تاسیس آن نموده‌اند. در منطقه خلیج فارس کشور امارات متحده عربی از سال 2001 اقدام به ساخت جزایر مصنوعی متعددی نموده است، که فاز اول آن شامل سه جزیره مصنوعی به شکل نخل بوده است. همچنین فاز دوم شامل جزیره العالم می‌باشد که متشکل از 300 جزیره به شکل کره زمین است. این پژوهش قصد دارد در کنار بررسی و تبیین تبعات حقوقی ساخت جزایر مصنوعی، خلاء‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی کشورها از قواعد حقوق بین‌الملل فعلی را بررسی کرده و سپس تبعات حقوقی و سیاسی ساخت جزایر مصنوعی کشور امارات متحده عربی بر منافع حیاتی و ضروری ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.