Article


Article Code : 139409031133315000065

Article Title : سیاست فیلم‌های مستند درباره ایران: بررسی تطبیقی

Journal Number : 15 Autumn 2013

Visited : 379

Files : 313 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Tahereh Hadian thadian2002@yahoo.com Graduate M.Sc

Abstract

این مقاله به بررسی هویت زنان در فیلم‌های مستند در سالهای بعد از انقلاب اسلامی می‌پردازد. برای رسیدن به این منظور بر پیچیدگی‌های نمایش نقش زن و سیاست‌های فرهنگی حال حاضر در ایران از منظر حقوقی، دینی و دیدگاه‌های سنتی تاکید می‌گردد. فیلم‌های مستند به دو گروه تقسیم می‌شوند: فیلم‌های ساخته شده توسط کارگردانان ساکن ایران و فیلم‌های کارگردانان مهاجر. در این نوشته به بررسی و مقایسه موضوع و محتوا هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. این بحث نشان دهنده رابطه دو گروه از کارگردانان ایرانی فیلم‌های مستند و موضوعات مورد نظر آنها خواهد بود. هزینه مستندهای ساخته شده در ایران که برای این بررسی انتخاب شده‌اند توسط مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند تامین شده است. این نوشته به بررسی چگونگی پرداخت این دو گروه از فیلم‌های مستند (ساخت کارگردان‌های ساکن ایران و مهاجر) به مسایل زنان با نگاهی به موضوع، زیبایی شناسی و اهداف این آثار می‌پردازد. این آثار نشانگر به قدرت رسیدن زنان ایرانی به عنوان اعضای فعال در جامعه‌ای است که تلاش در سنگ اندازی در این مسیر دارد. مقایسه این دو گروه نشان دهنده رابطه‌ای میان ایرانیان ساکن ایران و ایرانیان مهاجر است که نقش مهمی در وضعیت بین‌المللی ایران ایفا می‌کند. این مقاله سه فیلم: مکرمه، ماده ٦١ و طلاق ایرانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین این مقاله موضوع و شخصیت‌های هر یک از آثار را ارزیابی کرده و به شرح جایگاه زن در جامعه در زمان معین در هر یک از فیلم‌ها با توجه به زمینه آنها مانند قانون، سنت و دین خواهد پرداخت.