Article


Article Code : 139409031130265000064

Article Title : بررسی مقایسه‌ای هژمونی در رویکرد تزاریست و کمونیست در قبال ایران

Journal Number : 15 Autumn 2013

Visited : 367

Files : 320 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Farajollah Ali Ghanbari falighan@ihcs.ac.ir Associate Professor PhD

Abstract

این مقاله به مقایسه و تقابل سیاست روسیه در قبال ایران در سالهای ابتدایی قرن بیستم و معاهده انگلیس و روسیه در سال ١٩٠٧ و سیاست اتحاد شوروی در قبال ایران در دوران جنگ ایران و عراق در دهه ٨٠ میلادی می‌پردازد. این نوشته نقش روسیه در بازی بزرگ با امپراطوری بریتانیا برای گسترش حوزه نفوذ خود در ایران را شرح خواهد داد. با توجه به این امر، این مقاله عوامل داخلی و خارجی در این دوره را که موجب تبدیل رقابت روسیه و بریتانیا به اتحاد (تفاهم انگلیس-روسیه) شد ذکر خواهد کرد. همچنین سیاست اتحاد شوروی در قبال ایران بعد از سقوط رژیم شاه و تاسیس جمهوری اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس این پژوهش، سیاست روسیه/ شوروی در قبال ایران پایدار بوده و روح توسعه طلبی در نهان سیاست خارجی این کشور وجود دارد. روس‌ها در هنگام قدرت سیاست پرخاشگرانه و در هنگام ضعف سیاست سازش با رقبا را در پیش می گرفتند.