Article


Article Code : 139409031112165000060

Article Title : ایران در رابطه قوه مجریه و مقننه امریکا

Journal Number : 15 Autumn 2013

Visited : 388

Files : 249 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Alireza Ahmadi aliahmadi110356@gmail.com Graduate M.Sc

Abstract

با دستیابی به یک توافقنامه موقت در ژنو، اکنون دو دولت با تاریخ سیاسی آسیب دیده باید استراتژی دیپلماتیک خود را به قوه مقننه خود ثابت کنند. این مقاله نقش کنگره امریکا در فرایند توسعه سیاست خارجی این کشور به طور عام و پرونده هسته‌ای ایران به طور خاص را بررسی می‌کند. به این منظور، این مقاله ابتدا به تشریح تاریخ رابطه کاخ سفید و کنگره و سپس به بررسی ماموریت سخت دولت اوباما برای جلب حمایت کنگره از استراتژی خود می‌پردازد. این نوشته شروط مطرح شده از سوی تعداد زیادی از نمایندگان کنگره درمورد توافق موقت هسته‌ای ژنو را بر می‌شمارد و بدگمانی‌ها در مورد توافق نهایی را مطرح خواهد کرد. موضوع مورد بحث شامل خطرات بزرگ سیاسی در خاورمیانه می‌شود که وضع فعلی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. احتمال چند شاخگی و تاثیرات آن بر جایگاه نمایندگان کنگره نیز بررسی خواهد شد. در آخر از آنجا که لابی‌ها به صورت تاریخی نقش اصلی در سیاست خارجی امریکا نسبت به خاورمیانه داشته‌اند، بحث‌های گسترده در مورد این نقش و چالش‌های پیش روی این لابی‌ها ارزیابی خواهد شد. به طور کلی این مقاله به بررسی شکلگیری سیاست خارجی امریکا در قبال ایران و نقش کنگره در این فرایند خواهد پرداخت. تلاش بر آن است تا میزان تاثیر سیاست داخلی امریکا بر روی دیدگاه کنگره نسبت به ایران نیز مشخص گردد و چگونگی اثر پذیری کنگره از قدرت‌های منطقه خاورمیانه ارزیابی گردد.