Article


Article Code : 13940903103605000051

Article Title : (تحلیل هزینه-فایده روابط دیپلماتیک ایران و انگلستان (1390-136

Journal Number : 16 Winter 2013

Visited : 443

Files : 220 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Abuzar Gohari Moqaddam agohari@gmail.com Associate Professor PhD
2 Hojatollah Noori Sari Ht_noori@yahoo.com Post Graduate Student M.E

Abstract

روابط سیاسی ایران و انگلستان، یکی از مباحث پراهمیت در سیاست خارجی جمهوری ‌اسلامی به شمار می‌رود که فواید و مضار آن برای ایران همواره محل بحث و مناقشه میان سیاست‌مداران و صاحب‌نظران دانشگاهی بوده است. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده، به تجزیه و تحلیل روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با انگلستان بپردازد. در این راستا هزینه‌ها و منافع این مناسبات، در سه وضعیت حفظ روابط، کاهش و قطع آن مورد بحث قرار می‌گیرد. پرسش اصلی مقاله آن است که روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران و بریتانیا بر اساس رویکرد هزینه- فایده چگونه قابل تحلیل است و قطع، کاهش یا حفظ روابط دیپلماتیک با انگلیس چه منافع و هزینه‌هایی را برای ایران به بار می‌آورد؟ جمع‌بندی نهایی این پژوهش آن است که در شرایط کنونی، کاهش سطح روابط سیاسی با دولت انگلستان، برای جمهوری اسلامی ایران هزینه کمتر و منافع بیشتری را نسبت به دو گزینه دیگر جلب می‌کند.