Article


Article Code : 139409021441425000017

Article Title : کردهای سوریه: روابط اقلیت-اکثریت

Journal Number : 18 Summer 2014

Visited : 369

Files : 411 KB


List of Authors

  Full Name Email Grade Degree Corresponding Author
1 Ghadir Nasri nasrister@gmail.com Associate Professor PhD
2 Arman Salimi armansalimi567@yahoo.com Graduate M.Sc

Abstract

در پی وقوع درگیری بین نیروهای دولتی، سلفی‌ها و کردهای سوریه و در نهایت تشدید و تطویل بحران داخلی سوریه (٢٠١٣-٢٠١١)، نقش و رویکرد کردهای سوریه در معادلات سیاسی این کشور مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کردهای سوریه در حال حاضر کنترل سیاسی و اداری بیشتر مناطق کردنشین را در دست گرفته‌اند و در قالب دو جنبش «شورای ملی کردهای سوریه» و « شورای خلق غرب کردستان» در پی کسب آزادی و حقوق مدنی خود هستند. در این میان، بررسی واقع‌بینانه بودن خواسته‌های کردها با توجه به ظرفیت‌ها و دشواری‌های پیش روی آنها در تحولات آتی سوریه مسئله‌ای بسیار مهم است. واقعیت این است که در سال‌های پس از 2003 و با تثبیت جایگاه کردهای عراق در سطح داخلی این کشور، موجی از تقاضاها از سوی کردهای سوریه برای دفاع و ابراز هویت خود به نقطه حساسی رسیده است. اما در مسیر تحرک کردهای سوری برای کسب خواسته‌هایشان مانند اداره محلی مناطق و یا ایجاد منطقه فدرال در مناطق کردنشین مجموعه‌ای از دشواری‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی وجود دارد. پیچیدگی‌های منطقه‌ای و الزامات بین المللی، اکنون موضوع کردها را به یک مسئله تبدیل کرده است. در مقاله حاضر، راه حل‌های احتمالی این مسئله وارسی می‌شود و بر این پرسش تمرکز می‌کنیم که با توجه به مجموعه‌ای از پتانسیل‌ها و دشواری‌های سخت افزاری و نرم افزاری، کردهای سوریه کدام یک از گزینه‌های ادغام، خودمختاری و استقلال را در پیش دارند؟ طبیعی است که پردازش و آزمون هریک از سناریوها مستلزم الگویی مناسب و داده‌های گوناگون و جدید است. بر همین اساس از «الگوی سنجش وزن اقلیت‌های قومی» بهره خواهیم گرفت تا این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم: قابلیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری کردهای سوریه در کنار ملاحظات امنیتی قدرت‌های دخیل در امور سوریه، مانع استقلال و نیز باعث کم‌رنگ شدن احتمال خودمختاری کردهای سوریه شده و آن‌ها را به سمت خوشه‌ای پرتوان در قالب جمهوری عربی سوریه سوق می‌دهد.